වේදනාකාරී දණහිස් සමනය කිරීමට උපදෙස් සහ විසඳුම්..

ඔබට ඔබේ දණහිසේ වේදනාවක් දැනෙනවාද, විශේෂයෙන්ම එහා මෙහා යන විට හෝ දිගු වේලාවක් වාඩි වී සිටීමෙන් පසුව? අධික ලෙස ඇවිදීම, ක්‍රීඩාවල නිරත වීම, හෝ වෙහෙසකර භාවිතයන් නිසා ඔබ දණහිස ආබධයන්ට ලක්වී ඔබගේ සුපුරුදු ජීවන රටාවෙන් ඔබව ඈතකර තබන්නේද? ඔබේ දණහිසේ වේදනාවට හේතු බොහෝමයක් තිබිය හැකි නමුත්, මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ ඔබේ වේදනාකාරී දණහිස් සමනය කිරීමට…